Reklamační řád

Doporučujeme reklamaci podat online zde. Nebo si stáhněte reklamační protokol (PDF, 217KB) a vyplněný protokol přiložte k reklamovanému zboží spolu se záručním listem.

 • V případě doručení objednaného zboží nebo zboží z reklamace prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího na e-mailu info@dexa.cz nebo na tel. čísle 777 482 550. V případě, že bylo zboží od přepravce převzáno, a poškození bylo zjištěno dodatečně, informuje kupující o této skutečnosti ihned přepravce a také prodávajícího na e-mailu info@dexa.cz nebo na tel. čísle 777 482 550.
 • Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.dexa.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci tak že pošle, doveze nebo přes výdejní místo zásilkovna.cz si objedná svoz reklamované věci na naší adresu DEXA.cz, Petřvald 220, 742 60.
 • Telefon by měl být odemčený (přístroj by neměl požadovat bezpečností kód nebo gesto pro odemknutí telefonů). Je-li to možné odemkněte telefon nebo zdělte v reklamačním protokolu kód zámku/gesto telefonu.
 • Pokud máte zakoupený telefon z EU distribuce, pošlete telefon společně s vytištěným tiskopisem. V případě, že zboží bude reklamováno jinde než u našeho prodejce či reklamačního oddělení DEXA.cz, a to např. u autorizovaného servisního střediska bez písemného souhlasu prodejce, tento za provedenou reklamaci neodpovídá. Jakékoliv dotazy či nahlášení reklamací pište na info@dexa.cz. Reklamační protokol vyplňte a pošlete společně se záručním listem, fakturou, objednávkou apod., popisem závady, adresou a kontaktem na Vás na adresu: DEXA.cz, Petřvald 220, 74260.
 • NEODESÍLEJTE zboží k reklamaci podle razítka na faktuře nebo na záručním listě - jedná se o sídlo firmy, nikoliv provozovnu! Zásilky zaslané na sídlo firmy nebudou převzaty a následně bude zásilka vrácena zpět odesílateli.
 • Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Jestli budete reklamovanou věc posílat poštou nebo kurýrem tak vždy bez dobírky. Reklamovaná věc se musí zkontrolovat jestli nemá například mechanické poškození a atd.. Pro nejrychlejší vyřízení u odstoupení od kupní smlouvy napište do reklamační protokolu číslo účtu kde peníze pošleme.
 • V případě, že je zboží potřeba poslat k reklamaci nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do takového obalu, který bude bezpečný a odolný proti nárazům při přepravě. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 • Záruční list/Fakturu předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím.
 • V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Nárok na vrácení plné částky je tehdy, pokud je zboží reklamováno potřetí se stejnou závadou nebo počtvrté s různými závadami. Odstoupení od smolouvy lze v případě, že se jedná o tři stejné závady na mobilním telefonu nebo čtyři různé závady projevené na mobilním telefonu, které autorizované servnisní středisko opravilo nebo uznalo. Jako poslední oprava je brána diagnostika MT. V případě diagnostiky je nutné mobilní telefon zaslat s veškerými servisním protokoly a příslušenstvím a doručit na adresu dodavatele (DEXA.cz, Petřvald 220, 742 60 Petřvald).
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na dexa.cz, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží na dexa.cz. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 • Některé telefony nejsou určené pro český trh a proto je nelze v rámci záruky opravit v kterémkoli autorizovaném servisu na území České republiky a po přehrání novějšího software se může telefon nastavit do továrního nastavení kde čeština nemusí být!
 • Zákonná doba pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní. Ve výjimečných případech u dovozových mobilních telefonů (EU distribuce) na smluvní povolenou lhůtu 60 dni, dle reklamačního protokolu. Výjimečné případy je rozuměno objednání nedostupného potřebného dílu v servisním středisku k dokončení opravy, odeslání mobilního telefonu do zahraničního servisního střediska - o této situaci nemusí být objednatel reklamace vyrozumněn. Reklamační lhůta počína běžet prevzetím reklamace příjemcem a končí odesláním reklamace odesílateli. U mobilních telefonů z EU distribuce může servisním střediskem dojít, v případě neopravitelnosti přístroje, k výměne přístroje za jinou barevnou variantu telefonní jednotky nebo za novou modelovou řadu mobilního telefonu..
 • Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou nebo přepravní společností na adresu určenou kupujícím.Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 25 Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Při nevyzvednutí zařízení po opravě, po lhůtě 6-ti měsíců, je příjemce oprávněn zařízení recyklovat.
 • Zhotovitel opravy ani prodejce neručí za data uložená v zařízení a na paměťové kartě, proto doporučujeme vytvořit si vlastní zálohu dat.
 • Záruční doba na mobilní telefon a jeho příslušenství obecně začíná dnem prodeje, který je uveden na platném originálu záručního listu, případně nabývacím daňovým dokladem. Tyto doklady musí obsahovat především typ zařízení, výrobní číslo, datum prodeje, identifikační údaje prodejce a podpis prodejce.
 • Záruční doba na zařízení, jehož kupující je fyzická osoba a který je prodán jako nové a bezvadné zařízení je 24 měsíců.
 • Neúplný nebo neoprávněně změněný záruční list či daňový doklad je neplatný.
 • Záruku na zařízení a jeho příslušenství nelze uplatnit v případě, kdy zařízení nebo jeho příslušenství vykazuje charakter běžného opotřebení. Záruka se nevztahuje na snížení kapacity používáním baterií a akumulátorů dle §2167 odst.b Občanského zákoníku.
 • Reklamaci zboží, lze bezplatně podat na jakémkoliv výdejním místě zásilkovny po předchozí domluvě na e-mailu info@dexa.cz

 

Služby bránící provedení záruční opravy

Výrobce Apple zpřístupnil možnost ověření, zda je na telefonu aktivní funkce Find My iPhone (Najít iPhone). Připomínáme, že s aktivní službou ,, Find my iPhone,, není možné telefon přijmout do servisu na záruční ani na nezáruční opravu!  Pokud si nejste jistí, že je funkce ,,Find my iPhone,, vypnutá (například telefon nejde zapnout), tak máte možnost ověření přes tento odkaz : https://www.icloud.com/activationlock/

Vzhledem k novému nastavení zabezpečení u iPhone s iOS7 a novější je nutné dodržet následující:

Toto zabezpečení je na tak vysoké úrovni, že není překonatelné servisními středisky Applu. Pokud je přístroj zaslán do autorizovaného servisu Apple k opravě a bude na něm aktivní služba Find my iPhone, servis nemůže provést opravu výměnou jednotky a nepřijme jej do opravy do doby, dokud nebude tato služba deaktivována (zakázka bude vrácena zpět bez provedené opravy).


Jak na to: odebrání zařízení ze služby, když k němu nemám přístup

Pokud jste svůj telefon již prodali a nový majitel jej nemůže obnovit nebo jej nesete do servisu a nejde například zapnout, musíte jej nejdříve odebrat z vašeho účtu:

1.     Otevřete libovolný webový prohlížeč a otevřete adresu iCloud.com,
2.     přihlaste se svým Apple ID,
3.     po přihlášení klepněte na ikonu Hledat můj iPhone,
4.     zvolte konkrétní zařízení,
5.     pokud je zařízení offline, klepněte na položku Odstranit ze služby Hledat můj iPhone,
6.     pokud je zařízení online, klepněte nejdříve na položku Smazat (tím se smažou  veškerá uživatelská data). Po úspěšném smazání se objeví položka Odstranit ze služby Hledat můj iPhone, kterou zvolte.

Jak na to: odebrání zařízení ze služby, pokud k němu máte přístup

 Pokud je před prodejem nebo cestou do servisu zařízení funkční, můžete jej odebrat ze služby jednoduše:

1.     Otevřete Nastavení > iCloud,
2.     vypněte položku Hledat iPhone    

!! POZOR !!

Pokud zůstane služba ,, Hledej můj iPhone ,, aktivní a nebude do 3 dní od doručení zboží na reklamaci zrušena, bude zboží vráceno zpět bez opravy a bude účtováno dopravné ve výši 161,- Kč s DPH.

Samsung nyní nově nabízí i službu ZÁMEK REAKTIVACE. 
Tuto službu je potřeba před odesláním zařízení do servisu deaktivovat.